محصول TOL جزي مواد نفوذی میباشد که برای کلیه سنگ های ساختمانی و کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده پایه ای تینری دارد و دارای حلالهای نفتی میباشد.
این ماده بیشتر برای سنگ های کف و سرامیک کف پیشنهاد میشود به این صورت که هم به صورت پاششی به وسیله اسپری یا پیسوله قابل اجراست و هم به وسیله قلم مو میتوان آن را اجرا کرد. حدود 5 ساعت بعد از اجرای آن میتوان از آن تست گرفت. کاشی و سرامیک هایی که رنگ و نقش روی انها کوره ای نباشد باعث از بین رفتن آنها شده و این مواد برای این نوع کاش یو سرامیک توصیه نمیشود.